วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คำอธิบายรายวิชา


  
                ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ   การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน วัตถุประสงค์
      เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
1.  อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ  และแนวคิดนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
2.  อธิบายบทบาท คุณค่า  ประเภท  และประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
3.  อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
4.  บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
5.  บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้  การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
6.  วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
7.  ยกตัวอย่างนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
8.   ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
9.   ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
10.   ประเมินผลนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
11.  ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
12.   ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้


เนื้อหาบทเรียน

      หน่วยการเรียนที่ 1  แนวคิด  ทฤษฎี  ความหมาย  ความสำคัญของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา
      หน่วยการเรียนที่ 2  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
      หน่วยการเรียนที่  3  สื่อการเรียนการสอน
      หน่วยการเรียนที่  4  วิธีระบบ
      หน่วยการเรียนที่  5  จิตวิทยาการเรียนการสอน
      หน่วยการเรียนที่  6  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
      หน่วยการเรียนที่  7  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
      หน่วยการเรียนที่  8  หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
      หน่วยการเรียนที่  9  สื่อมัลติมีเดีย (Malti-Media)
      หน่วยการเรียนที่  10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.  รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face  or  Traditional  Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก(Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79% 2.  เทคนิควิธีสอน
     2.1.  การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
     2.2.  การมอบหมายงาน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
     2.3.  การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
             -   การซักถาม
             -   การอภิปราย
             -  การทำแบบฝึกหัด
             -  การแสดงผลงาน
 การบูรณาการกับความพอเพียง
                ความมีเหตุผล
                ความพอประมาณ
            ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
                      - เงื่อนไขความรู้  :   รอบรู้    รอบคอบ   ระมัดระวัง
                      -  เงื่อนไขคุณธรรม  :  ซื่อสัตย์   แบ่งปัน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

         ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่  ความซื่อสัตย์  โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  เช่น
-  ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
-  มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
-  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
-  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน
-  มีความคิดสร้างสรรค์
-  มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
-  สุภาพ  เสรีภาพ  อ่อนน้อม  และให้เกียรติผู้อื่น

แหล่งเรียนรู้
1.  ห้องสมุด
2.  อินเตอร์เน็ต
3.  เอกสารประกอบการสอน
4.  ตัวอย่างเว็บบล็อก
5.  สื่อของจริง  ของตัวอย่าง
6.  ชุมชนท้องถิ่น
การวัดและประเมินผล
   1.  การวัดผล
1.1   การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์)             10 %
1.2   เอกสารรายงาน  การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล)        10 %
1.3  เว็บบล็อก (รายบุคคล)                                                                                 20 %
1.4  เว็บบล็อก (กลุ่ม)                                                                                          20 %
1.4  การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน             20 %
1.5  สอบปลายภาค                                                                                             20 %        
    2.  การประเมินผล
ระดับคะแนน                80 – 100                           ค่าระดับคะแนน                    A
ระดับคะแนน                75 – 79                              ค่าระดับคะแนน                    B+
ระดับคะแนน                70 – 74                              ค่าระดับคะแนน                    B
ระดับคะแนน                65 – 69                              ค่าระดับคะแนน                    C+
ระดับคะแนน                60 – 64                               ค่าระดับคะแนน                    C
ระดับคะแนน                55 – 59                               ค่าระดับคะแนน                    D+
ระดับคะแนน                50 – 54                               ค่าระดับคะแนน                    D
ระดับคะแนน                 0 – 49                                 ค่าระดับคะแนน                   E

ความซื่อสัตย์ (integriry)
     เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถ(competency)อย่างหนึ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของบุคคล ช่วยให้เกิดความไว้วางใจ  น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้และดำเนินงานของบุคคลหรือองค์กรระดับความซื่อสัตย์
1. ระดับตำกว่ามาตรฐานที่กำหนดอย่างมาก
     ….ให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากความจริงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาหรือความเข้าใจผิด
    …. หลีกเลี่ยงการตักเตือนหรือแจ้งผู้ที่ทำผิดระเบียบ
    . ปฏิเสธ/ไม่ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
     ….ละเมิดระเบียบหรือกฎเกณฑ์อยู่เสมอ
   2. ระดับตำกว่ามาตรฐาน
     ….ดูแลและรักษาทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นบางครั้ง
     ….ตักเตือนหรือแจ้งผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎเท่าที่จำเป็น
     ….ไม่ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎของส่วนร่วมเป็นบางครั้ง
3. ระดับมาตรฐานที่กำหนด
     .…รับฟังและไม่นำข้อมูลของผู้อื่นมาเปิดเผย
     ….ดูและและรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของส่วนรวมอยู่เสมอ
     ….ไม่นำทรัพย์สินของส่วนรวมมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
    …. ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎอยู่เสมอ
4. สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
     ….ไม่เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่อาจสร้างความขัดแย้งหรือปัญหาเกิดขึ้น
    …. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมกับกลุ่มคน เวลา และสถานการณ์
    …. ตักเตอืนสมาชิกในทีมเมื่อทำผิดระเบียบหรือกฎ
    …. ยอมรับและหาทางแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
5. สูงเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด
     ….แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบเห็นผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎ ประโยชน์และคุณค่าของความซื่อสัตย์
     1.  ส่งเสริมให้เกิดความเมตตาธรรม
     2.  ปราศจากความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
     3.  เป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม
     4.  ส่งเสริมความรักและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
     5.  เป็นพฤติกรรมที่ปราศจากความหวาดระแวง
     6.  เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
     7.  นำไปสู่ความรักและเคารพในเกียรติของตนเองและบุคคลอื่น
     8.  เป็นการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือความรู้สึกคนอื่น
     9.  ช่วยรักษาปกป้องผลประโยชน์ของตนเองหรือองค์กรอย่างตรงไปตรงมา
     10.  ช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม
     11.  ช่วยส่งเสริมความเป็นระเบียบและมีวินัยในตนเองและสังคม
     12.  ช่วยสร้างความจริงใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันได้29 ความคิดเห็น:

 1. หัวบล๊อค ตัวหนังสือตรงหัวข้อเล็กไปนะครับและใช้สีที่อ่อนไปควรจะใช้สีที่เข้มกว่านี้เพื่อให้สะดวกต่อการอ่านนะครับ
  ส่วนภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้ครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อ่อ ค่ะ เดี๋ยวปรับปรุงใหม่นะค่ะ

   ลบ
 2. สีตัวหนังสือ คงจะใช่สีท่ี่ดึงดูด สายตาของผู้อ่าน

  >>> ส่วนภาพ ถือว่าใช้ได้

  ตอบลบ
 3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 4. หัวบล็อกตตัวหนังสือเล็กไปน่าจะปรับให้มีจุดเด่นคะ ตัวหนังสือในส่วนของบทความเล็กไปน่าจะปรับขนาดให้ใหญ่กว่านี้ ด้านข้างน่าจะจัดให้เท่าๆ กันนะคะ

  ตอบลบ
 5. เริ่มจากหัวบล็อกเลยนะค่ะ...ดูมีสีสันและสบายตา....ส่วนเนื้อหาก็สมบูรณ์ครบถ้วนดีค่ะ....การใส่ตัวอักษรก็ใส่สีได้หลากหลายแล้วดูกับฉากหลังทำให้ตัวอักษรดูเด่น...และหน้าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

  ตอบลบ
 6. หัวบล็อกตกแต่งได้สวยมากนะค่ะ ถ้าอยากให้สวยกว่านี้ควรทำให้มันมีสีสันกว่านี้นะค่ะ
  ส่วนเนื้อหาก็น่าสนใจมากค่ะ

  ตอบลบ
 7. หัวบล็อกสีตัวหนังสือเห็นได้ชัดเจน ถ้าอยากให้สวยกว่านี้ควรทำให้มันมีสีสันกว่านี้ส่วนเนื้อหาก็น่าสนใจมาก

  ตอบลบ
 8. ตรวจแล้ว ตรีลักษณ์เริ่มต้นการเรียนได้ดีแล้ว มีการศึกษาค้นคว้าสื่อคลิปวิดิโอที่เกี่ยวข้อได้มากพอสมควรช่วยกระตุ้นความสนใจได้เป็นอย่างดี แต่หากเพิ่มสื่อบทความที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนให้มากกว่านี้จะช่วยให้เว็บบล็อกมีคุณค่าและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ส่วนด้านการออกแบบกราฟิกควรปรับปรุงตัวอักษรข้อความสีเขียวอ่อนให้เป็นสีเข้มกว่านี้จะทำให้อ่านได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ อาจารย์
   เดี๋ยวหนูจะปรับปรุงแก้ไขนะคะ

   ลบ
 9. หัวบล็อกแต่งได้สวยงาม ตัวหนังสือมีสีสันดีไม่แสบตาเกินไป ส่วนเนื้อหาครบถ้วนมีความน่าสนใจมากค่ะ

  ตอบลบ
 10. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 11. หัวบล๊อกตัวหนังสือเล็กไปหน่อย พื้นหลังน่าจะใส่เป็นรูปภาพ เนื้อหาเยอะ สีสันสวยงามดูน่าสนใจ

  ตอบลบ
 12. บล็อกสวยดีค่ะหัวบล็อกแต่งได้สวยน่ารักดี
  แต่ตัวหนังสือยังมีบางช่วงบางตอนที่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไร
  เนื่องจากตัวหนังสือไม่เท่ากันแต่เนื้อหาเยอะดีน่าสนใจมากเพราะสีสันดูแล้วไม่เบื่อตา

  ตอบลบ
 13. บล็อกสวยค่ะ ตัวหนังสื่ออ่านง่าย ดูแล้วสบายตา โดยรวมสวยค่ะ

  ตอบลบ
 14. บล็อกนี้โดยรวมสวยดีค่ะ เริ่มจากส่วนหัวนะ ตัวหนังสือใ้ช้สีที่ตัดกับพื้นหลังดีสะดุดตาดีจ๊ ส่วนตัวหนังสือก็อ่านง่ายดีจ๊ะแต่เล่นสีหน่อยกดีน่ะ ส่วนเนื้อหาด้านข้างก็ควรจัดให้เท่ากับเนื้อหาบทความนะค่ะ แต่เท่าที่ดูก็เคแล้วและค่ะ

  ตอบลบ
 15. เริ่มตั้งแต่หัวบล็อกเลยนะครับ ทำได้สวยมากครับ ส่วนขอความก็จัดเป็นระเบียบ อ่านแล้วสบายตา ทำให้รู้สึกผ่อนคล้าย ส่วนวิดีโอกับลิ้งบทความ ก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป บล็อกโดยร่วมสวยงายมากครับ ตั้งใจทำต่อไปนะคัรบ สู้ๆ

  ตอบลบ
 16. บล็อกสีหวานดีน่ารักดี เนื้อหาครบถ้วน มีความเป็นระเบียบมากจ้า สวยๆ

  ตอบลบ
 17. หัวบล๊อกไม่เด่น ตัวอักษรไม่น่าสนใจ เนื้อหาในบทความมีบางช่วงไม่ค่อยเป้นระเบียบ น้อยเกินไป แต่ใช้้สีสันได้ดี ขนาดตัวอักษรกำลังพอดี อ่านแล้วรู้หัวข้อ แยกเป็นส่วนๆได้ดี มีวีดีโอพอสมควร สรุปมีหัวบล๊อกที่ต้องปรับปรุง กราฟฟิคตัวอัการที่สร้างความโด่นเด่นและดึงดูนความสนใจมากกว่านี้

  ตอบลบ
 18. หัวบล็อกสีตัวหนังสือเห็นได้ชัดเจน สีสันสดใส แต่น่าจะทำให้ตัวหนังสือมีขนาดที่เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง เพื่อที่จะทำให้ดึงดูดความสนใจ ตัวหนังสือของบทความขนาดพอดี แต่บางสีอ่านไม่ค่อยออกด้านข้างทั้งสอง วีดีโอ ลิ้งค์ รูปถาพ ต่างๆ น่าจะจัดให้เท่าๆ กันจะดูสวยขึ้น

  ตอบลบ
 19. สวัสดีจ๊ะ เบลล์ เริ่มจากหัวบล๊อกนะค่ะ หัวบล๊อกรูปใหญ่ไปค่ะ สีสโตกดูกลื่นกันค่ะ ส่วนพื้นหลังดูสบายตาดีค่ะ
  ส่วนเนื้อหาที่นำมาลงก็มีประโยชน์มากค่ะ รูปที่นำลงมาก็สื่อความหมายได้ดีค่ะ
  ส่วนหนังสื่อก็อ่านง่ายสบายตาดีค่ะ โดยรวมดูดีแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 20. สวัสดีครับ หัวบล็อก หัวบล็อกดูเด่นและสวยงานมาก เนื่อหาครบถ้วน ตัวหนังสืออ่านแล้วสบายตา มีประกอบ VDO มีครบถ้วนแยกเป็นหัวเรื่องที่จะต้องการศึกษาได้เป็นอย่างดีมากๆ ภาพร่วมน่าสนใจดี เข้ามาดูกี่ครั้งก็ไม่น่าเบื่อคุณทำได้สวยมากครับและที่สวยที่สุดเลยนะครับคือหัวบล็อก สวัสดีครับ

  ตอบลบ
 21. บล็อกนี้สวยมาก เริ่มตั้งแต่หัวบล็กลงมา เนื้อหาก็อ่านง่าย เพราะข้อความไม่ติดกันจบเกินไป และขนาดตัวอักษรกำลังพอดี
  แต่บางสีอ่านไม่ค่อยออกด้านข้างทั้งสอง มีวีดีโดและภาพประกอบอย่างสวยงาม ภาพรวมของบล็อกนี้สวยมากคะ
  ถึงแม้จะเข้ามาดูกี่รอบก็ไม่หน้าเบื่อ ส่วนพื้นหลังดูสบายตาดีค่ะ ส่วนเนื้อหาที่นำมาลงก็มีประโยชน์มากค่ะ

  ตอบลบ
 22. สวัสดี เบล จากการที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้ เริ่มจากรูปหัวบล็อกแต่งได้สวยมาก แตกต่างจากบล็อกอื่นๆมาก แนวคิดดีไม่ซ้ำใคร ฟอร์นก็สวยมาก เรื่องเนื้อหา เท่าที่ได้ลองอ่านดูแล้ว อ่านง่ายดีนะ มีรูปภาพประกอบที่เข้ากับเนื้อเรื่อง และ องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก มีวีดีโอในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆให้ศึกษาน่าสนใจดี เหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู้ และเนื่อหาในส่วนของความพอเพียงก็น่าศึกษาเช่นกัน สรุปแล้วทำออกมาได้ดีมาก

  ตอบลบ
 23. สวัสดีคะ เบล จากการที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้นะคะหัวบล็อกออกแบบได้เรียบง่ายแต่น่าจะเพิ่มจุดเด่นของตัวหนังสือนิดนึง
  เนื้อหาครบถ้วนดีคะตัวหนังสือกำลังพอดีอ่านง่ายไม่น่าเบื่อ วิดีโอและรูปภาพของทั้งสองข้างจัดได้ขนาดเท่ากันไม่เยอะและไม่น้อยจนเกินไป ดูแล้วสวยงามสบายตา โดยรวมทำดีแล้วคะ

  ตอบลบ
 24. ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะ

  ตอบลบ
 25. สวัสดีค่ะเบล การที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกเบล เริ่มจากหัวบล็อกแต่งได้สวยมาก แตกต่างจากบล็อกคนอื่นแนวคิดดีไม่ซ้ำใคร แต่ตัวหนังสือสีเดียวกับพื้นหลังเกินไป มีรูปภาพที่เข้ากับเนื้อเรื่อง องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก ดีโอในส่วนของเทคโนโลยีใช้ในการศึกษาก็ได้ เหมาะสมกับการนำศึกษาเรียนรู้ และเนื่อหาในส่วนของความพอเพียงก็น่าศึกษาเช่นกัน โดยรวมแล้วสวยและดูดีมาก

  ตอบลบ
 26. สวัสดีจ้า เบล ตกแต่งออกแบบหัวบล็อกได้สวยงามมากจ้า ใช้สีของตัวหนังสือสวยงามเหมาะมากสบายตาไม่แสบตาเกินไป และส่วนของเนื้อหาก็มากพพอสมควรตัวหนังสือไม่ตัวเล็กมากเกินไป ส่วนลิงค์ด้านข้างมีคลิปวีดิโอ ภาพ ทำให้มีความน่าสนใจเมื่อผู้เข้ามารับชมมากขึ้น โดยรวมๆแล้วดีมาก

  ตอบลบ
 27. ก็สวัสดีคับ จากการที่เราได้ดูน่ะ หัวบล็อกออกแบบใด้สวยงามมากเลย พื้นหลังกับสีของตัวอักษรก็เข้ากันดี อ่านง่ายคับ เนื้อหาของบล็อก วีดีโอ เเถบด้านข้าง รูปแบบของบล็อกก็ครบถ้วยสมบูรสวยงามดีคับ จากการที่ได้ดูน่ะคับ เอาไปเลย 9.5 คับ

  ตอบลบ