วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คำทักทาย

 สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวตรีลักษณ์  บัวแพง นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบ้านจอมบึงค่ะ บล็อกนี้ดิฉันจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มาเข้าชมไม่มากก็น้อย

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คำอธิบายรายวิชา


  
                ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ   การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน วัตถุประสงค์
      เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
1.  อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ  และแนวคิดนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
2.  อธิบายบทบาท คุณค่า  ประเภท  และประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
3.  อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
4.  บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
5.  บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้  การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
6.  วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
7.  ยกตัวอย่างนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
8.   ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
9.   ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
10.   ประเมินผลนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
11.  ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
12.   ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้


เนื้อหาบทเรียน

      หน่วยการเรียนที่ 1  แนวคิด  ทฤษฎี  ความหมาย  ความสำคัญของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา
      หน่วยการเรียนที่ 2  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
      หน่วยการเรียนที่  3  สื่อการเรียนการสอน
      หน่วยการเรียนที่  4  วิธีระบบ
      หน่วยการเรียนที่  5  จิตวิทยาการเรียนการสอน
      หน่วยการเรียนที่  6  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
      หน่วยการเรียนที่  7  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
      หน่วยการเรียนที่  8  หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
      หน่วยการเรียนที่  9  สื่อมัลติมีเดีย (Malti-Media)
      หน่วยการเรียนที่  10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.  รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face  or  Traditional  Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก(Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79% 2.  เทคนิควิธีสอน
     2.1.  การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
     2.2.  การมอบหมายงาน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
     2.3.  การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
             -   การซักถาม
             -   การอภิปราย
             -  การทำแบบฝึกหัด
             -  การแสดงผลงาน
 การบูรณาการกับความพอเพียง
                ความมีเหตุผล
                ความพอประมาณ
            ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
                      - เงื่อนไขความรู้  :   รอบรู้    รอบคอบ   ระมัดระวัง
                      -  เงื่อนไขคุณธรรม  :  ซื่อสัตย์   แบ่งปัน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

         ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่  ความซื่อสัตย์  โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  เช่น
-  ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
-  มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
-  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
-  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน
-  มีความคิดสร้างสรรค์
-  มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
-  สุภาพ  เสรีภาพ  อ่อนน้อม  และให้เกียรติผู้อื่น

แหล่งเรียนรู้
1.  ห้องสมุด
2.  อินเตอร์เน็ต
3.  เอกสารประกอบการสอน
4.  ตัวอย่างเว็บบล็อก
5.  สื่อของจริง  ของตัวอย่าง
6.  ชุมชนท้องถิ่น
การวัดและประเมินผล
   1.  การวัดผล
1.1   การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์)             10 %
1.2   เอกสารรายงาน  การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล)        10 %
1.3  เว็บบล็อก (รายบุคคล)                                                                                 20 %
1.4  เว็บบล็อก (กลุ่ม)                                                                                          20 %
1.4  การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน             20 %
1.5  สอบปลายภาค                                                                                             20 %        
    2.  การประเมินผล
ระดับคะแนน                80 – 100                           ค่าระดับคะแนน                    A
ระดับคะแนน                75 – 79                              ค่าระดับคะแนน                    B+
ระดับคะแนน                70 – 74                              ค่าระดับคะแนน                    B
ระดับคะแนน                65 – 69                              ค่าระดับคะแนน                    C+
ระดับคะแนน                60 – 64                               ค่าระดับคะแนน                    C
ระดับคะแนน                55 – 59                               ค่าระดับคะแนน                    D+
ระดับคะแนน                50 – 54                               ค่าระดับคะแนน                    D
ระดับคะแนน                 0 – 49                                 ค่าระดับคะแนน                   E

ความซื่อสัตย์ (integriry)
     เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถ(competency)อย่างหนึ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของบุคคล ช่วยให้เกิดความไว้วางใจ  น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้และดำเนินงานของบุคคลหรือองค์กรระดับความซื่อสัตย์
1. ระดับตำกว่ามาตรฐานที่กำหนดอย่างมาก
     ….ให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากความจริงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาหรือความเข้าใจผิด
    …. หลีกเลี่ยงการตักเตือนหรือแจ้งผู้ที่ทำผิดระเบียบ
    . ปฏิเสธ/ไม่ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
     ….ละเมิดระเบียบหรือกฎเกณฑ์อยู่เสมอ
   2. ระดับตำกว่ามาตรฐาน
     ….ดูแลและรักษาทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นบางครั้ง
     ….ตักเตือนหรือแจ้งผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎเท่าที่จำเป็น
     ….ไม่ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎของส่วนร่วมเป็นบางครั้ง
3. ระดับมาตรฐานที่กำหนด
     .…รับฟังและไม่นำข้อมูลของผู้อื่นมาเปิดเผย
     ….ดูและและรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของส่วนรวมอยู่เสมอ
     ….ไม่นำทรัพย์สินของส่วนรวมมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
    …. ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎอยู่เสมอ
4. สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
     ….ไม่เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่อาจสร้างความขัดแย้งหรือปัญหาเกิดขึ้น
    …. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมกับกลุ่มคน เวลา และสถานการณ์
    …. ตักเตอืนสมาชิกในทีมเมื่อทำผิดระเบียบหรือกฎ
    …. ยอมรับและหาทางแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
5. สูงเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด
     ….แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบเห็นผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎ ประโยชน์และคุณค่าของความซื่อสัตย์
     1.  ส่งเสริมให้เกิดความเมตตาธรรม
     2.  ปราศจากความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
     3.  เป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม
     4.  ส่งเสริมความรักและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
     5.  เป็นพฤติกรรมที่ปราศจากความหวาดระแวง
     6.  เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
     7.  นำไปสู่ความรักและเคารพในเกียรติของตนเองและบุคคลอื่น
     8.  เป็นการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือความรู้สึกคนอื่น
     9.  ช่วยรักษาปกป้องผลประโยชน์ของตนเองหรือองค์กรอย่างตรงไปตรงมา
     10.  ช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม
     11.  ช่วยส่งเสริมความเป็นระเบียบและมีวินัยในตนเองและสังคม
     12.  ช่วยสร้างความจริงใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันได้